Privacy Policy

Als je vriend van Oenotopia wordt dan bevestig je akkoord te zijn met deze privacy policy. Geen zorgen, we gaan heel zorgvuldig om met je gegevens en geven ze zeker niet door. Dat is de essentie!

De website www.oenotopia.be (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:
 Oenotopia

Transvaalstraat 3

2600 Berchem

BTW BE0521.850.595

E-mail: marc@foodproof.be
Telefoon: +32 477 34 51 03

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven een spoedig antwoord! 

 1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon die de Website gebruikt (hierna de “Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken enkel jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betreft een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de Website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Oenotopia kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. Oenotopia behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker.

 1. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Oenotopia is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

 1. Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?

In overeenstemming met de Privacywet en de Verordening, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten en contactpersonen;
 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Oenotopia verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:  

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
 1. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Oenotopia verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van onze informatie en diensten  een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Oenotopia zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. 

 1. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Oenotopia. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven. 

 1. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te streven.

Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker op geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent. 

 1. Wat zijn jouw rechten?

8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw gegevens.

8.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Men kan zich tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw gegevens;
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jouw gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Jouw gegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

8.5 Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden. 

 1. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Oenotopia naar het adres bovenaan dit document of via e-mail aan marc@foodproof.be Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek. 

 1. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Foodproof, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).